Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Boschma cases hodn Flightcaseoutlet

KvK Leeuwarden: 01087305

BTW: NL109206010B01

Telefoonnummer: +31(0)514 561888

 

Artikel 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Flightcaseoutlet hierna aangeduid als Flightcaseoutlet, de gebruiker van de algemene voorwaarden, de verkoper, de producent, de opdrachtnemer;

Wederpartij: de wederpartij van Flightcaseoutlet, de koper, de opdrachtgever;

Artikel 2: ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via de webwinkel van Boschma cases, onder de naam Flightcaseoutlet;
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Flightcaseoutlet, voor de uitvoering waarvan zij van de diensten van derden gebruik maakt;
 3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
 4. Indien één of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of nietig worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 3: AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

 1. Overeenkomsten komen eerst tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;
 2. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Flightcaseoutlet onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding;
 3. Flightcaseoutlet behoudt het recht voor een bestelling/opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren;
 4. De prijzen in de aanbiedingen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege zoals leges en belastingen, alsmede exclusief opslag-, export-, verzend- en eventuele vervoerskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Flightcaseoutlet niet tot het verrichten van een gedeelte van de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
 6. Aanbiedingen gelden niet voor vervolgbestellingen.

Artikel 4: MODELLEN/AFBEELDINGEN

 1. De op de website van Flightcaseoutlet opgenomen modellen, afbeeldingen, specificaties, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond.

ARTIKEL 5: HERROEPINGSRECHT IN GEVAL VAN CONSUMENTENKOOP

  1. Bij de aankoop van een zaak door een consument, waarvoor het herroepingsrecht in lid 3 van dit artikel niet uitdrukkelijk is uitgesloten, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger;
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Flightcaseoutlet retourneren, conform de door de Flightcaseoutlet verstrekte instructies;
  3. Het recht om de overeenkomst te ontbinden van de consument (herroepingsrecht) is uitgesloten voor:

-       zaken die door Flightcaseoutlet tot stand zijn gebracht, overeenkomstig de specificaties van de consument;

-       zaken die duidelijk van persoonlijke aard zijn.

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening;
 2. Indien de consument binnen de bedenktermijn gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en het product en de verpakking binnen de bedenktermijn aan Flightcaseoutlet retourneert overeenkomstig de door Flightcaseoutlet verstrekte instructies, zal Flightcaseoutlet het bedrag dat de consument voor de aankoop van de zaak heeft betaald, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 6: ANNULERING

 1. Indien de wederpartij (niet zijnde een consument), nadat een overeenkomst tot stand is gekomen en voordat Flightcaseoutlet met de productie van de zaak aanvangt, deze wenst te annuleren, wordt 50% van de orderprijs (exclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht. onverminderd het recht van Flightcaseoutlet op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst;
 2. Indien de wederpartij bij annulering de afname weigert van de reeds door Flightcaseoutlet, speciaal voor wederpartij, geproduceerde zaken, is de wederpartij tevens gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan Flightcaseoutlet te voldoen;
 3. Indien een zaak (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt de wederpartij van Flightcaseoutlet uiterlijk een maand na ontvangst van de bestelling hierover bericht. De wederpartij kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren. Flightcaseoutlet draagt in dat geval voor terugbetaling van de aanbetaling aan de wederpartij zorg;
 4. Annulering dient per e-mail, dan wel telefonisch te geschieden conform de instructies van Flightcaseoutlet.

Artikel 7: OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Flightcaseoutlet is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
 2. Indien Flightcaseoutlet de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Flightcaseoutlet behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Flightcaseoutlet zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de door partijen overeengekomen specificaties;
 2. Flightcaseoutlet stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
 3. Flightcaseoutlet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Flightcaseoutlet is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en specificaties;
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering dit vereist, heeft Flightcaseoutlet het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden;
 5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Flightcaseoutlet voortvloeiende schade en kosten door wederpartij te worden vergoed;
 6. Wederpartij vrijwaart Flightcaseoutlet voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan wederpartij toerekenbaar is.

Artikel 9: LEVERING

 1. Levering van zaken binnen Europa geschiedt DDP, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen;
 2. Voor zendingen buiten Europa is wederpartij zelf verantwoordelijk voor de inklaring van de goederen en moet wederpartij rekening houden met additionele kosten zoals vrachtkosten, inklaringskosten, invoerrechten etc. Dus zendingen buiten Europa geschieden voor risico en rekening van wederpartij.
 3. Indien Flightcaseoutlet de zaken bezorgt geschiedt dit steeds aan het bij Flightcaseoutlet laatst bekende door wederpartij opgegeven afleveradres;
 4. Wederpartij dient de zaken direct na gereed koming af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen, tenzij anders is overeengekomen. Wanneer de zaken voor wederpartij beschikbaar zijn of ter aflevering bij wederpartij worden aangeboden, doch niet door wederpartij worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van Flightcaseoutlet aan wederpartij;
 5. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Flightcaseoutlet gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij. De kosten van transport en opslag zijn door Flightcaseoutlet onmiddellijk opeisbaar bij de wederpartij. Flightcaseoutlet zal vervolgens de wederpartij eenmaal schriftelijk verzoeken tot afname van de zaak. Indien wederpartij niet binnen twee maanden afneemt, is Flightcaseoutlet gerechtigd de zaak aan een ander te verkopen. Wanneer de zaak niet meer verkoopbaar is, is Flightcaseoutlet gerechtigd de zaak te vernietigen. Alle uit verkoop of vernietiging voortvloeiende schade komen voor rekening van wederpartij;
 6. Indien Flightcaseoutlet gegevens behoeft van de wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat wederpartij deze aan Flightcaseoutlet ter beschikking heeft gesteld;
 7. Indien Flightcaseoutlet een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Flightcaseoutlet schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen;
 8. Indien en voor zover de overeenkomst een koop op afstand is conform artikel 7:46a Burgerlijk Wetboek, is de toepasselijkheid van artikel 7:46f lid 1 Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10: OPLEVERING, ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. Wederpartij is gehouden het gekochte, c.q. de uitgevoerde opdracht op het moment van (af)levering, te (doen) onderzoeken. Klachten over het geleverde dienen door wederpartij binnen 7 dagen schriftelijk te worden gemeld aan Flightcaseoutlet. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Flightcaseoutlet in staat is adequaat te reageren;
 2. Beschadigingen aan de verpakking c.q. zaak dienen op de pakbon/vrachtbrief te worden genoteerd en direct aan Flightcaseoutlet schriftelijk te worden gemeld. Flightcaseoutlet zal na de melding de klacht omgaand in behandeling nemen;
 3. Indien de wederpartij gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van Flightcaseoutlet, en op de wijze zoals door Flightcaseoutlet is aangegeven. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en in originele verpakking;
 4. De in de catalogi, internetsite, of aanbieding vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame;
 5. Indien een klacht gegrond is, zal Flightcaseoutlet het geleverde vervangen of aanpassen, tenzij dit inmiddels voor wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Flightcaseoutlet is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen “Garantie” en “Aansprakelijkheid” bepaalde;
 6. Het in behandeling nemen van reclames laat onverlet de afname- en betalingsverplichting van de wederpartij.

Artikel 11: RISICO-OVERGANG

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze zaken aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereed liggen voor levering, één en ander nadat wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld;
 2. Indien Flightcaseoutlet voor verzending/vervoer van de gekochte zaken zorg draagt voor een wederpartij, niet handelend als consument, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van wederpartij. De wederpartij, niet zijnde een consument, draagt zelf voor een deugdelijke transportverzekering zorg;
 3. Indien Flightcaseoutlet voor verzending/vervoer van de gekochte zaken zorg draagt voor een wederpartij, handelend als consument, is de zaak pas voor risico van de koper vanaf de bezorging.

Artikel 12: OVERMACHT

 1. Flightcaseoutlet heeft het recht bij overmacht de overeenkomst te ontbinden. Indien de overmachtsituatie slechts tijdelijk van aard is, heeft Flightcaseoutlet het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat Flightcaseoutlet gehouden is aan enigerlei vorm van schadeloosstelling;
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Flightcaseoutlet geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Flightcaseoutlet niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Flightcaseoutlet, computer- en stroomstoringen, brand, diefstal, verkeersopstoppingen, exportbelemmeringen en stagnatie in levering van grondstoffen/onderdelen door toeleveranciers worden daaronder begrepen;
 3. Voor zoveel Flightcaseoutlet ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Flightcaseoutlet gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

Artikel 13: GARANTIE

 1. De door Flightcaseoutlet geproduceerde zaken voldoen aan de technische eisen en specificaties welke door Flightcaseoutlet zijn opgegeven;
 2. Flightcaseoutlet verstrekt een garantie aan de directe wederpartij met betrekking tot de kwaliteit van de door haar geproduceerde zaken tot 1 jaar na levering, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn wordt vermeldt of partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen;
 3. Op zaken die door Flightcaseoutlet tot stand zijn gebracht, overeenkomstig de specificaties van de wederpartij, alsmede op zaken die duidelijk van persoonlijke aard zijn, wordt geen garantie verstrekt;
 4. Een beroep op de garantie kan alleen worden gedaan na overlegging van de aankoopnota;
 5. Wederpartij dient zelf vooraf te controleren of de te leveren zaak geschikt is voor het opgegeven doel;
 6. Deze garantie is beperkt tot: fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik, montage of onderhoud door wederpartij of een derde; leveringen aan wederpartij in de EU; tot vervanging van de gekochte zaak;
 7. Deze garantie vervalt: bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
  overeengekomen; bij bewerkingen, wijzigingen, veranderingen of reparatie door een derde aan of van het geleverde; bij blootstelling aan schadelijke stoffen en te hoge of te lage temperaturen; bij overbelasting aan trek- en drukkrachten; door het geleverde niet conform de gebruiksvoorschriften te gebruiken en te onderhouden; bij gebruik voor een ander doel dan wederpartij aan Flightcaseoutlet heeft opgegeven of waarvoor het geschikt is;
 8. Zolang wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 14: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Indien Flightcaseoutlet aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
 2. Flightcaseoutlet is nimmer aansprakelijk voor: afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in zaken die overeenkomstig de specificaties van de wederpartij zijn samengesteld; afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken door een foutieve montage, onderhoud of gebruik door de wederpartij of een derde; voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie; schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst; onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door wederpartij of derde van het geleverde; voor schade ten gevolge van gebruik niet conform gebruiksaanwijzing, milieuwetgeving of productinformatie;
 3. Indien Flightcaseoutlet aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Flightcaseoutlet te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 4. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Flightcaseoutlet nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Flightcaseoutlet bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Flightcaseoutlet steeds de bedoeling van wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt;
 5. Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Flightcaseoutlet te worden ingediend;
 6. Wederpartij dient haar afnemer conform de gebruiksaanwijzing en productinformatie te informeren. Wederpartij vrijwaart Flightcaseoutlet voor aanspraken van derden indien Flightcaseoutlet aansprakelijk wordt gesteld voor schade waarvoor Flightcaseoutlet aansprakelijk is omdat wederpartij hierin tekort is geschoten;
 7. Tenzij anders overeengekomen dient de wederpartij zelf vooraf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, is Flightcaseoutlet niet aansprakelijk voor de daaruit vloeiende schaden;
 8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Flightcaseoutlet of haar ondergeschikten.

Artikel 15: INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

 1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Flightcaseoutlet zich de rechten en bevoegdheden voor die Flightcaseoutlet toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet;
 2. Alle door Flightcaseoutlet verkochte en/of geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, berekeningen, tekeningen, modellen en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Flightcaseoutlet worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit;
 3. Wederpartij is niet gerechtigd de naam of het merk van Flightcaseoutlet op het geleverde te verwijderen.
 4. Flightcaseoutlet behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16: EXPORT

 1. Wederpartij garandeert dat indien er voor de invoer van de zaken in het land van bestemming een invoercertificaat of -vergunning vereist is, een dergelijk invoercertificaat of een dergelijke invoervergunning voor verzending verkregen is of zal worden verkregen, bij gebreke waarvan wederpartij voor de hieruit voortvloeiende schade aansprakelijk is;
 2. De wederpartij is verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke Nederlandse en buitenlandse regelgeving inzake uitvoercontrole.

Artikel 17: BETALING

 1. Bestellingen dienen bij vooruitbetaling, via een betaalmogelijkheid die Flightcaseoutlet op haar website aanbiedt, te worden voldaan;
 2. Ingeval de wederpartij een betalingsverplichting niet, niet tijdig of niet volledig nakomt is de koper vanaf de vervaldag wettelijke rente verschuldigd over alle te late betalingen per maand of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand;
 3. Indien de wederpartij  in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is de wederpartij aan Flightcaseoutlet buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij geldt dat voor zover de wederpartij handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf Flightcaseoutlet aanspraak maakt op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 350,- voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur;
 4. In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van wederpartij zijn de vorderingen van Flightcaseoutlet op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar;
 5. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

Artikel 18: VERTALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 19: GESCHILLEN

Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Flightcaseoutlet. Niettemin heeft Flightcaseoutlet het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20: TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen Flightcaseoutlet en wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21: DEPONERING

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord Nederland onder nummer 01087305. Flightcaseoutlet is een handelsnaam van Boschma cases.